Από το 1996 η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θεσμοθετή- σει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότη- τας ενδείξεων και λογοτύπων, προκειμέ- νου να υποστηρίξει την προστασία και την προώθηση προϊόντων με συγκεκριμένες ιδιότητες. Για όσα προϊόντα, τα χαρακτηρι- στικά τους σχετίζονται με τον τόπο παρα- γωγής αποτελούν Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΓΕ) και καταχωρούνται είτε ως προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προ- έλευσης – ΠΟΠ ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης - ΠΓΕ.

Από το 1996 η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θεσμοθετή- σει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότη- τας ενδείξεων και λογοτύπων, προκειμέ- νου να υποστηρίξει την προστασία και την προώθηση προϊόντων με συγκεκριμένες ιδιότητες. Για όσα προϊόντα, τα χαρακτηρι- στικά τους σχετίζονται με τον τόπο παρα- γωγής αποτελούν Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΓΕ) και καταχωρούνται είτε ως προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προ- έλευσης – ΠΟΠ ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης - ΠΓΕ.

Η ένδειξη Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης – ΠΟΠ peaches apples αναγνωρίζει ότι τα προϊόντα που φέρουν το συγκεκριμένο λογότυπο, βάση ενός προκαθορισμένου πλαισίου προδια- γραφών, παράγονται, επεξεργάζονται και προετοιμάζονται σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, χρησιμοποιώ- ντας την αναγνωρισμένη τεχνογνωσία των τοπικών παρα- γωγών και πρώτες ύλες από την εν λόγω περιοχή. Η ένδειξη Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης – ΠΟΠ διασφαλίζει τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο ότι τα προϊόντα αυτά είναι αυθεντικά και όχι απομιμήσεις που προσπαθούν να επωφεληθούν από την φήμη και την αναγνώριση των αυθεντικών.